Vi hjelper deg med å effektivisere dine administrative rutiner!

Dersom du ønsker mer informasjon om de løsningen vi kan tilby deg, ta kontakt! Vi kommer gjerne på besøk for en samtale rundt din bedrifts behov, og for å presentere de produktene og de løsningen vi kan tilby. 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av våre løsninger. Andre steder på denne web-siden kan du finner flere detaljer både om oss og om våre produkter og løsninger.Mottak og sending av elektroniske fakturaer, (og andre elektroniske dokumenter).

Har din bedrift et regnskaps eller et fakturabehandlingssystem som er tilrettelagt for mottak av e-fakturaer? Mange leverandører kan i dag tilby din bedrift å motta fakturaer elektronisk. I tillegg finnes det flere aktører på markedet som fungerer som fakturaformidlere, som kan tilby deg å motta fakturaer fra en rekke leverandører.

F1 hjelper deg å komme i gang! Vi leverer CarryDOX, en programvare for automatisk mottakt fra mange kilder. Du trenger ikke å bry deg om hvilket format du mottar (e2b, xml, pdf, flatfil), fordi vi setter opp konvertere tilpasset det formatet bedriftens regnskaps- eller fakturasystem krever.

Ønsker du å komme i gang med å sende e-fakturaer til dine kunder? Vi setter også opp løsninger for dette.  Bare reduksjonen i portokostnader er nok til at investering i en slik løsning betaler seg tilbake i løpet av noen uker!

Les mer om losningene her...    Les mer om CarryDOX her...
Fakturahåndtering. (Skanning, OCR, elektronisk fordeling, attestasjon og anvisning).

Mottak, distribusjon og registrering av papirfakturer er dyrt og uhensiktsemessig. Dersom din bedrift ikke har et system for elektronisk behandling av fakturaer bør anskaffelse av en slk løsning være høyt oppe på prioriteringslisten. Tilbakebetalingen for en slik investering er kort!

F1 leverer Compello, den programvaren du trenger for raskt å kunne starte opp med mottak av e-faktura, skanning av papirfakturaer, ocr-tolking og elektronisk distribusjon. Vi leverer også alle tjenster i forbindelse med implementering av en slik løsning, som installasjon, oppsett, opplæring og integrering mot det regnskapssystemet bedriften din har.

Dersom din bedrift ikke ønsker å selv behandle fakturaene, har vi en samarbeidspartner som både kan tilby skanningstjenester og/eller applikasjonsleie.

Les mer om løsningene her...   Les mer om produktet her...
Innkjøp. (Rekvisisjon, bestilling, varemottak og matching mot faktura).

Mange bedrifter har ikke behov for et stort og tungvindt innkjøpssystem. Det de trenger er et system hvor den ansatte kan registrere et innkjøsbehov (rekvisisjon), få rekvisisjonen godkjent av budsjettansvarlige, kunne sende en elektronisk bestilling til leverandøren, og, når fakturaen kommer, få matchet denne mot bestillingen. 

Compello innkjøp er en slik løsning, enten som en tilleggsmodul til fakturahåndteringsystemet (se ovenfor), eller som en selvstendig løsning.  Vi leverer alle tjenstene i forbindelse med implementeringen, som installasjon, oppsett, opplæring og eventyell integrasjon med eksisterende systemer.

Les mer om løsnigene her...   Les mer om Compello innkjøp her...
Rapporteringsløsninger i Excel, inkludert web-publisering.

De fleste bedrifter benytter Excel, og har mange ansatte med god komeptanse på dette verktøyet. Excel er et suverent rapporterings- og analyseverktøy, og ofte ønsker en på en enke måte å få lastet data fra ERP-systemene inn i Excel. 

F1 leverer en tilleggsmodul til Excel, hvor en kan utforme rapporteringsmaler, og fra en bestillingsside, få trukket ut data fra regnskaps, lønns- eller andre administrrative systener. Dataene vil presenteres i Excel som ferdig formatterte rapporter. Dette kan være matriserapproter, listerapporter eller statistikkrapporter.  I alle rapporter kan en inkludere muligheter til "drill-down", for å se detaljene. Dersom detaljene består av elektroniske bilag (f.eks. skannede fakturaer), vil en via en link i rapporten, kunne få opp et bilde av bilaget. 

Rapportmalene kan også publiseres på web. Dermed kan den anslatte logge seg inn på en web-sude og få oppdatert sine egne rapporter.

Les mer om losningene her...   Les mer om xlReport her...
Budsjettering og forecasting i Excel.

Mange bedrifter har lagd sine egne budsjetteringsmodeller i Excel. Disse vil gjerne være tunge å vedlikeholde dersom en foretar organisatoriske endringer, samt at de sjelden blir godt integrert mot bedriftens regnskaps- og rapporteringssystem.

F1 leverer en tilleggsmodul til Excel for budsjettering og forecasting. Den ansatte kan via et menyvalg i Excel velge den eller de avdelinger eller prosjekter en ønkser å budsjettere, og autmatisk få generert et regeark for registrering av budsjett-tall. I dette arket vil det kunne ligge hjelpekolonner, som fjorårets tall, tall hittill i år, etc. Når den ansatte har registrert sine tall, kan han via et menyvalg laste tallene inn i en database.

Når budsjettprosessen er ferdig, overføres tallene til regnskapet. Vi leverer integrasjon til det regnskaps- eller rapporteringsverktøy bedriften måtte ønske.

Les mer om løsningene her...    Les mer om xlReport her...
Systemintegrasjon.

Trenger din bedrift å få tilpasset integrasjoner for utveksler data mellom bedriftens forskjellige systemer? Eller mellom et system i din bedrift og et systemer hos dine kunder eller leverandører? Eller mellom din bedrift og internett?

F1 benytter både egne produkter og standarverktøy for å lage integrasjoner mellom forskjellige datasystemer. Vi foretar data-analyse, utarbeider løsningsforslag, designer løsningen i det valgte verktøyet, tester og setter løsningen i produksjon. Vi har lang erfaring med å levere integrasjonsløsninger, og mener at dette gjør oss spesielt konkurransedyktig på dette området.

Les mer her... 
Konsulting innen regnskap, lønn og personal

Ønsker din bedrift rådgivning eller assistanse innen regnskap, lønn eller personalområdet?

F1s konsulenter er alle siviløkonomer, med lang erfaring inne fagområdene regnskap, økonomistyring, timeregistrering, reiseregning, lønn og personal.  Vi er alle spesialister på ERP-systemet Formula fra Bluegarden, men har også kjenskap til mange andre systemer. 

Vi har alle solid erfaring med løsningutarbeidelser, implementering, konvertering fra et system til et annet, rapportutforming, opplæring og utarbeidelse av fornuftige rutiner.

Kontakt Alf, Knut eller Arvid for mer info.
Rapporteringsløsninger i QBE-report og RG.

Vi har inngående kompetanse på disse verktøyene fra Sysdeco, og tar gjerne oppdrag for din bedrift dersom dere bruker disse.

Kontakt Alf, Knut eller Arvid for mer info.

 

 

Alf Slettemoen

Daglig leder / Konsulent
Kontorsted: Oslo
E-post: alf.slettemoen@f1adm.no
Tlf: (+47) 92 22 05 06

Knut Amundsen

Konsulent
Kontorsted: Bærum
E-post: knut.amundsen@online.no
Tlf: (+47) 95 14 72 02

Arvid Erichsen

Konsulent
Kontorsted: Asker
E-post: arvidbe@online.no
Tlf: (+47) 90 55 07 25